org.bukkit.inventory.meta
Interfaces 
BookMeta
EnchantmentStorageMeta
FireworkEffectMeta
FireworkMeta
ItemMeta
LeatherArmorMeta
MapMeta
PotionMeta
Repairable
SkullMeta