001  package org.bukkit.material;
002  
003  import org.bukkit.GrassSpecies;
004  import org.bukkit.Material;
005  import org.bukkit.TreeSpecies;
006  
007  /**
008   * Represents a flower pot.
009   */
010  public class FlowerPot extends MaterialData {
011  
012    /**
013     * Default constructor for a flower pot.
014     */
015    public FlowerPot() {
016      super(Material.FLOWER_POT);
017    }
018  
019    /**
020     *
021     * @deprecated Magic value
022     */
023    @Deprecated
024    public FlowerPot(final int type) {
025      super(type);
026    }
027  
028    public FlowerPot(final Material type) {
029      super(type);
030    }
031  
032    /**
033     *
034     * @deprecated Magic value
035     */
036    @Deprecated
037    public FlowerPot(final int type, final byte data) {
038      super(type, data);
039    }
040  
041    /**
042     *
043     * @deprecated Magic value
044     */
045    @Deprecated
046    public FlowerPot(final Material type, final byte data) {
047      super(type, data);
048    }
049  
050    /**
051     * Get the material in the flower pot
052     *
053     * @return material MaterialData for the block currently in the flower pot
054     *   or null if empty
055     */
056    public MaterialData getContents() {
057      switch (getData()) {
058        case 1:
059          return new MaterialData(Material.RED_ROSE);
060        case 2:
061          return new MaterialData(Material.YELLOW_FLOWER);
062        case 3:
063          return new Tree(TreeSpecies.GENERIC);
064        case 4:
065          return new Tree(TreeSpecies.REDWOOD);
066        case 5:
067          return new Tree(TreeSpecies.BIRCH);
068        case 6:
069          return new Tree(TreeSpecies.JUNGLE);
070        case 7:
071          return new MaterialData(Material.RED_MUSHROOM);
072        case 8:
073          return new MaterialData(Material.BROWN_MUSHROOM);
074        case 9:
075          return new MaterialData(Material.CACTUS);
076        case 10:
077          return new MaterialData(Material.DEAD_BUSH);
078        case 11:
079          return new LongGrass(GrassSpecies.FERN_LIKE);
080        default:
081          return null;
082      }
083    }
084  
085    /**
086     * Set the contents of the flower pot
087     *
088     * @param materialData MaterialData of the block to put in the flower pot.
089     */
090    public void setContents(MaterialData materialData) {
091      Material mat = materialData.getItemType();
092  
093      if (mat == Material.RED_ROSE) {
094        setData((byte) 1);
095      } else if (mat == Material.YELLOW_FLOWER) {
096        setData((byte) 2);
097      } else if (mat == Material.RED_MUSHROOM) {
098        setData((byte) 7);
099      } else if (mat == Material.BROWN_MUSHROOM) {
100        setData((byte) 8);
101      } else if (mat == Material.CACTUS) {
102        setData((byte) 9);
103      } else if (mat == Material.DEAD_BUSH) {
104        setData((byte) 10);
105      } else if (mat == Material.SAPLING) {
106        TreeSpecies species = ((Tree) materialData).getSpecies();
107  
108        if (species == TreeSpecies.GENERIC) {
109          setData((byte) 3);
110        } else if (species == TreeSpecies.REDWOOD) {
111          setData((byte) 4);
112        } else if (species == TreeSpecies.BIRCH) {
113          setData((byte) 5);
114        } else {
115          setData((byte) 6);
116        }
117      } else if (mat == Material.LONG_GRASS) {
118        GrassSpecies species = ((LongGrass) materialData).getSpecies();
119  
120        if (species == GrassSpecies.FERN_LIKE) {
121          setData((byte) 11);
122        }
123      }
124    }
125  
126    @Override
127    public String toString() {
128      return super.toString() + " containing " + getContents();
129    }
130  
131    @Override
132    public FlowerPot clone() {
133      return (FlowerPot) super.clone();
134    }
135  }